Laza Adina Malagasy No 5 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Manomeza tara-kevitra telo (03) iombonan’ny asa soratr’ireto ireto: J.J. Rabearivelo, Samuel Ratany, Jasmina Ratsimiseta.
2. Omeo ny endriky ny fananam-panahy telo araka ny foto-pisainana Malagasy.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ny mpandinika iray: “Tsy ilaina ny literatiora, satria ny onja’ny nofinofy voiziny dia misavoana manendrika ny lakan’ny fampandrosoana ny fiaraha-monina”. Fakafakao sy tsikerao.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra
Ny asa soratra sy ny fiaraha-monina!

Mifandray akaiky ny asa soratra sy ny fiaraha-monina. Azo heverina aza fa ny fiaraha-monina no akora voalohany enti-mandrafitra ny asa soratra maro.
Misy mampiasa ny soratra ho fanentanana ny fiaraha-monina, ho fanamboarana azy, ho fanondrotana sy fanazavana ny sainy ary ho fiarovana amin-kerimpo ny fiaraha-monina misy azy.
 Ao kosa anefa ireo manao ny asa soratra ho fiadiana mahery vaika hanorenana tsy ampim-pisalasalana ny fiaraha-monina misy azy izay mazana dia voagejan’ny fahazaran-dratsy; voafatotry ny fomba amam-panao efa lany andro ary voadonton’ny saina lomorina sy mamoafady.
Tadidintsika ny herim-po sy fahasahiana nasehon’ny mpanoratra (…) nanohitra tsy niato ny tsy fahaiza-mizaka ny tsy fitoviam-pinoana, ny fanaovana tsindry hazo lena, ny kely tsy mba mamindro, ny fanararaotam-pahefana, ny didi-kofehy lehibe nitera-doza teo amin’ny fiaraha-monina misy azy.
Raha fintinina ary izay voalaza dia fitaratrin’ny fiaraha-monina ny asa soratara. Hita ao ny finoany, ny fanentanany, ny fitiavany, ny ahiahiny, ny firehan-tsainy, ny fahendreny, ny ambarotongam-pahaizana amam-pahalalana takatry ny sainy.
Razafiarivony Wilson, in Valiha, 28 Aogositra 1999.
Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io.