Laza Adina Malagasy No 14 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Milaza sokajin’olona ialan-tsiny rehefa hikabary na handray fitenenana.
2. Milaza ohabolana na oha-pitenenana telo (03) mikasika ny Tody.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ny mpandinika iray:
“Lalana iray ahatongavan’ny tsirairay sy ny fiaraha-monina amin’ny atao hoe tonga lafatra ny finoana ny fisian’ny tsiny sy ny tody”. Fakafakao sy tsikerao izany fiheverana izany.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

(…) – Hanao boto? Lehilahy efa mba teny amin’ny oniversite ve dia hanao boton’olona? Tsy rariny kosa izany!
- Fa angaha ny “maha-lehilahy lehibe teny amin’ny oniversite” ahy hahitako ny haniko isan’andro? Ary inona intsony moa izay rariny e? Ny miasa an-trano no mba haiku sy mora mety hahitana asa. Izay no anjara tratrako.
- Marina kanjo ny anao! Tena mampalahelo isika tanora ankehitriny. Mba nianatra ihany. Mba nandanian’ireo ray aman-drenintsika fatotra amam-pondrana ihany, … nefa dia izao: tsy an’asa.
Fahiny, rehefa miteny I dada mialohan’ny taom-pianarana vaovao dia hoe: “Mianara tsara! Tsy manan-kolovana afa-tsy ny fahaizana ianareo. Mianara dia ho tafita!” Ankehitriny anefa, toa izay nianatra indray no rendrika (…)
- Izany anie no ilazako hoe: Tsy hitako intsony izay Rariny! Raha ny fikirizako fahiny ry Meja, tsy haniry izay ho mpiasa an-trano mihitsy aho! Tsy izany velively no tanjoko (…) saingy resy e! Ny hahitana izay sitrany ahay vaza-mihetsika sisa …
Iharilanto Patrick Andriamangatiana (in Vakivakim-piainana, tak. 26-27)

Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io.