Laza Adina Malagasy No 7 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Inona no mahakanto an’ity ampaha-tononkalo ity ?
Izay fantatra no tiana
Izay tiana no kolokoloina
Izay kolokoloina no arovana,
Izay arovana no asondrotra,
Izay asondrotra no asandratra,
Izay asandratra no azo ireharehana
Esther Randriamamonjy.
2. Hazavao ao anatin’ny andalana tsy mihoatra ny dimy fa mpiantoka ny velona ny razana.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Tsy ilain’ny olona mahantra ny literatiora”. Fakafakao sy tsikerao izany.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

Ny Fanahy!
“Ny fanahy no olona”. Izany hoe, hafa ny toetra maha-olona, ary hafa ny toetra maha biby.
Tsy ny tanjaka no maha-olona, fa raha ny tanjaka sy ny hery dia ny soavaly no tokony ho olona, fa ny olombelona ho biby ambany kilasy noho ny ampondra aza. Raha ny fahaiza-manidina toy ny vorona indray no maha-olona di any voromailala no ho olona kokoa noho isika. Fa tsy izany, fa ny toe-tsaina sy ny toe-po ary ny fahatsiarovan-tena samihafa mitranga eo amintsika olombelona, ka mampiavaka antsika ho ambonin’ny zava-manan’aina rehetra.
Rakotonirainy Joseph (Ny fahendrena Malagasy)
Fanontaniana: Hadihadio io sombin-dahatsoratra io.