Laza Adina Malagasy No 13 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1) Milaza ohabolana na oha-pitenenana telo (03) mikasika ny Marina.
2) Lazao ny fiheveran’ny Malagasy ny atao hoe “Lany tamingana” sy ny atao hoe “Momba”.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ny mpandinika iray: “Ny aina no andevon-karena”. Fakafakao sy tsikerao.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

Iza?
Ilay mahita ny tsy hitan’
Ny sarambaben’olona…
Ilay mahatsapa ny tsapan’
Ireo mihevitra ho mpitolona…
Ilay miaina ny tsy iainan’
Ny indray mihira aminy…
Ilay miaritra ny tsy aritr’
Ny maro amin’ny taniny…
Ilay maheno ny tsy henon’
Ny mpisambotra vaovao…
Ilay mitsinjo ny tsy tsinjon’
Ny olo maro toa anao…
Ilay mandre ny tsy renesin’
Izao tontolo izao…
Ilay hafa nefa tsy hafa
Fa ianao dia ianao…?
Ny mpanoratra.
Nalisoa Ravalitera, 28-02-88 in Sandratra Vol. 1, tak. 05.

Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io.