Laza Adina Malagasy No 9 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Inona avy ireo toko telo nahamasa-nahandro ny literatiora?
2. Manomeza tara-kevitra telo (03) fiventin’I Samuel Ratany ao amin’ny asa sorany.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Ny fon’ny mpanoratra no mitempo rehefa manoratra ny fanahiny”. Fakafakao sy tsikerao.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra


Ny Anjara!
Ny anjara dia zavatra voatondro, voafaritra, voatokana, voafidy ho an’ny olona iray, (…)
Zavatra soa na ratsy, izay heverina voatendry, voalahatra ho an’ny olona tsirairay avy, ka tsy azo lavina, na fidiana, na idifiana, na sorohina, fa tsy maintsy azony na dia tsy vokatry ny fikelezany aina aza; na tsy maintsy mihatra aminy na dia tsy avy amin’ny nataony aza..
In Firaketana.
Fanontaniana: Hadihadio io sombin-dahatsoratra io.