Laza Adina Malagasy No 17 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Iza no nanoratra an’ireto boky manaraka ireto:
-Vakivakim-piainana
-Sikajin’ny Dadabe
2. Milaza antony iray lehibe tsy mampitovy ny tsiny sy ny tody.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Amin’izao andron’ny fandrosoana izao, dia tsy ilaina intsony ny mpanoratra satria mpandrembiremby saim-bahoaka fotsiny”. Fakafakao sy tsikerao.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

Foto-piasainan’ny Malagasy ny hoe: “Ny Fanahy no olona”, maneho izay heveriny ho fototry ny soa rehetra manendrika ny fiainan’ny mpiara-monina. “Ny Fanahy maha olona” no tsy maintsy manantena manentana antsika eo amin’ny hetsika amam-panao rehetra.
Tsy ho tafarina ny firenena raha tsy io “fanahy maha-olana” io no zary fototra iorenan’ny fiaraha-monina indray. Raha voakolokolo tsara izy dia tsy ho kobaka am-bava intsony fa ho tanteraka an’asa ny fanajana ny fahamendrehan’ny olombelona tsy ankanavaka, ny fikatsahana ny soa iombonana, ny fananana konsiansy sy eritreritra eo am-panatanterahana ny adidy aman’andraikitra.
Hanarenana izany “Fanahy maha-olona” izany eto amin’ny firenena, di any Malagasy tsy misy avakavaka no tsy maintsy mahatsiaro tena ho tompon’andraikitra, misikina herim-po sy fahasahiana hanarina ny toe-javatra.
In GAZETY Lakroan’I Madagasikara, 03/04/88, tak. 04.
Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io.