Laza Adina Malagasy No 6 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Manomeza tara-kevitra telo lehibe nisongadina tamin’ny vanimpotoana fiforetana anaty?
2. Mitanisa ohabolana telo mikasika ny fiheveran’ny Ntaolo ny amin’ny toetoetry ny Marina.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ny mpandinika iray: “Sady fitaratry ny zava-misy no azo amolavolana azy koa ny literatiora”. Fakafakao.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra

“Hoy i Tsiry ao amin’ny “Vakivakim-piainana”.
“… Angamba izay ho safidinao ry Mino tsy ahatosika ny vintana. Hery lehibe loatra, hery be dia be loatra no mitambatra ho vintana: ny nahaterahana, ny nahaterahana, ny fiara-monina, ny firazanana, ny hery mampitsimoka ny fiainana… Ireny no manosika anao ary saro-pehezina ireny!”
Vakivakim-pianana P.29
Fanontaniana: Hadihadio io sombin-dahatsoratra io.