Laza Adina Malagasy No 1 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Avy aiza no iporan’ny tsiny araka ny fiheverana Malagasy?
2. Misy ambaratonga telo (03) ny fananam-panahy. Inona avy izy ireo?
B. Famakafakan-kevitra
Fomba fiteny ny hoe: “Ny manao soa tsy mahafaty fa ny ny manao ratsy enjehin’ny nataony”. Fakafakao.
D. Fanadihadiana Lahatsoratra
Samy hafa amin’ny teny na resaka ifanaovana amin’ny andavan’andro ny asan’ny mpanoratra: voasokajy tokoa izy io satria natao hiantefa amin’ny olona hafa fa tsy mijanona ho fananan-tsamirery.
Mirakitra hafatra hatrany ny vokatry ny asan’ny mpanoratra. Mba hahafahan’ireny hafatra ireny hipaka marina any amin’ny mpamaky na mpihaino dia niniana nampihaingona izy ireny ka zany no nampiavaka azy amin’ny fandre andavanandro.
(…) tsy azo lavina noho izany fa ilain’ny isam-batan’olona ny literatiora (…)
Mampianatra ny olona hahay hanasokajy ny tsara sy ny ratsy. Mandrisika azy hitrandraka sy hikajy sny soatoavina. Manefy ny toe-tsaina ho tia mamorona sy mikaroka ihany koa ny literatiora.
Lila Ratsindrihamanana in Rary Tak. 10-11.
Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io.